Kategorie
Aktualności

XIV Ogólnopolska Konferencja Podatkowa – już w Październiku

W dniach 25,26,27 Października 2016 roku odbędzie się w Warszawie 14-ta Ogólnopolska Konferencja Podatkowe – Podatki VAT, CIT i PIT w 2016 i 2017 roku. Coroczna konferencja i szkolenie odbędą się w Budynku Atrium Tower przy Al. Jana Pawła II 25 w Warszawie. Koszt uczestnictwa dla jednej osoby wynosi 2190 zł + VAT.

 

Prelegenci 14-tej edycji

Prelegentami na czternastej edycji konferencji będą:

 • Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • Marta Szafarowska – doradca podatkowy w MDDP,
 • Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczelny portalu prawno-księgowego TaxFin.pl.
 • Krzysztof Woźniak – doradca podatkowy, doświadczony wykładowca, specjalista w dziedzinie podatku od towarów i usług. W latach 1991-2000 pracownik Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów.
 • Piotr Liss – doradca podatkowy, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracuje w Dziale Doradztwa Podatkowego w RSM Poland KZWS od 2003 r.
 • Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTC AQUILA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi.

Szczegółowy Program Konferencji

Godziny zajęć:
Dzień I: 10:00-17:00
Dzień II: 9:00-16:15
Dzień III: 9:00-16:45

 

DZIEŃ I

Podatek od towarów i usług w 2016 i 2017 roku

9:30 – 10:00 – przerwa powitalna
10:00 – 11:30 – Sędzia NSA

 1. Najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz krajowych sądów administracyjnych w zakresie podatku VAT.

11:30 – 11:45 – przerwa kawowa
11:45 – 13:15 – Marta Szafarowska

 1. Wybrane aspekty opodatkowania VAT transakcji zagranicznych:
  a) obowiązek podatkowy w przypadku WDT / WNT, eksportu towarów oraz eksportu i importu usług,
  b) dokumentowanie WDT oraz eksportu towarów na potrzeby stosowania stawki 0%,
  c) problemy związane z rozliczaniem korekt w transakcjach międzynarodowych.

13:15 – 14:00 – lunch
14:00 – 15:30 – Radosław Żuk

 1. Jednolity plik kontrolny jako narzędzie komunikacji z fiskusem a rozliczanie VAT:
  a) zakres podmiotowy obowiązywania JPK,
  b) zakres danych objętych JPK,
  c) zasady udostępniania JPK organom podatkowym,
  d) czynności sprawdzające a JPK,
  e) postępowanie podatkowe a JPK.
 2. Transakcje łańcuchowe na gruncie VAT:
  a) zasady ustalania organizatora transportu w przypadku transakcji łańcuchowych,
  b) reguły identyfikacji tzw. dostaw ruchomych,
  c) określanie statusu poszczególnych elementów transakcji łańcuchowych,
  d) zasady rozliczania transakcji trójstronnych według procedury uproszczone.

15:30 – 15:45 – przerwa kawowa
15:45 – 17:00 – Radosław Żuk

 1. Zmiany w VAT w 2016 i 2017 r. (planowane i uchwalone):
  a) mechanizm odwrotnego obciążenia – korekta zasad działania,
  b) likwidacja rozliczeń kwartalnych w VAT,
  c) przywrócenie sankcji VAT,
  d) klauzula o nadużyciu prawa w ustawie o VAT,
  e) aktualne interpretacje organów podatkowych dot. tzw. prewspółczynnika.

DZIEŃ II

Podatek od towarów i usług w 2016 i 2017 roku

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna
9:00 – 10:30 – Aneta Pożarowska

 1. Zasady opodatkowania świadczeń złożonych z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego oraz praktyki organów podatkowych:
  a) opodatkowanie dostaw towarów sprzedawanych w pakiecie,
  b) pakietowa sprzedaż towarów oraz usług,
  c) refakturowanie kosztów mediów przez wynajmującego,
  d) opodatkowanie VAT pakietów hotelowych,
  e) pojęcie świadczeń kompleksowych a rozliczenie VAT w przypadku pakietów konferencyjnych,
  f) możliwość zastosowania tzw. klauzuli obejścia prawa podatkowego w przypadku opodatkowania świadczeń kompleksowych.

10:30 – 10:45 – przerwa kawowa
10:45 – 12:15 – Aneta Pożarowska

 1. Moment powstania obowiązku podatkowego – przegląd typowych problemów podatników oraz analiza orzecznictwa sądowego oraz interpretacji organów podatkowych:
  a) data sprzedaży a data powstania obowiązku podatkowego – różnica w pojęciach,
  b) zasady prawidłowego określania daty sprzedaży na gruncie VAT (momentu dokonania dostawy towarów oraz momentu wykonania usługi),
  c) obowiązek podatkowy w przypadku zaliczek,
  d) szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego na gruncie VAT,
  e) obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania,
  f) typowe problemy związanie z ustalaniem momentu powstania obowiązku podatkowego (usługi dokumentowane protokołami zdawczo-odbiorczymi, obrót licencjami).

12:15 – 13:00 – lunch
13:00 – 14:30 – Krzysztof Woźniak

 1. Wybrane aspekty stosowania faktur oraz refakturowania z uwzględnieniem praktyki obrotu gospodarczego:
  a) zasady wystawiania faktur korygujących oraz rozliczania korekt w obrocie krajowym,
  b) zasady dokumentowania transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia,
  c) problematyka faktur elektronicznych,
  d) zasady rozliczania tzw. refaktur na gruncie VAT (analiza różnych skutków podatkowych poszczególnych typów przerzucania kosztów, obowiązek podatkowy).

14:30 – 14:45 – przerwa kawowa
14:45 – 16:15 – Krzysztof Woźniak

 1. Odliczanie podatku VAT – proporcja sprzedaży, prewspółczynnika oraz ograniczenia w odliczaniu VAT:
  a) terminy odliczania VAT,
  b) zasady korygowania podatku naliczonego,
  c) ograniczenia w prawie do odliczanie,
  d) odliczanie częściowe podatku – problematyka stosowania proporcji oraz tzw. prewspółczynnika.

Na zakończenie drugiego dnia konferencji o godzinie 19.00 zapraszamy Państwa do Teatru Kwadrat na spektakl “Medium” »»

DZIEŃ III

Podatki dochodowe w 2016 i 2017 roku

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna
9:00 – 10:45 – Marcin Zarzycki

 1. Nowelizacja regulacji w zakresie cen transferowych na poziomie międzynarodowym (OECD, BEPS) oraz ich implementacja do polskiego porządku prawnego.
 2. Skutki praktyczne wejścia w życie nowych przepisów.
 3. Zakres zmian od 2017 r.:
  a) zwiększenie progu procentowego dla ustalania powiązań kapitałowych (do 25 %),
  b) nowy limit podmiotowy (przychodów lub kosztów rachunkowych) dla obowiązku sporządzenia dokumentacji (minimalny próg na poziomie 2 mln EUR),
  c) limity podmiotowe  dla podatników rozpoczynających działalność oraz spółek osobowych,
  d) obowiązek sporządzenia dokumentacji za następny rok podatkowy po przekroczeniu progu,
  e) rozszerzenie pojęcia „transakcji” – inne zdarzenia ustalone (narzucone) z podmiotami powiązanymi,
  f) nowe limity transakcyjne uzależnione od wysokości osiąganych przychodów rachunkowych – pojęcie transakcji mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) oraz tzw. grupowanie świadczeń,
  g) nowe obowiązki dokumentacyjne – wprowadzenie różnych rodzajów dokumentacji:
  • po przekroczeniu progu 2 mln EUR – Dokumentacja krajowa / podstawowa – „Local File” -zakres dokumentacji „local file” – elementy konieczne, różnice w porównaniu do 2016 r.,
  • po przekroczeniu progu 10 mln EUR – Dokumentacja krajowa / podstawowa – „Local File” rozbudowana o tzw. analizę porównawczą,
  • po przekroczeniu progu 20 mln EUR – Dokumentacja na poziomie grupy  – „Master File” -zakres dokumentacji „master file” – elementy konieczne, w tym polityka cen tran sferowych,
  • dla jednostek dominujących po przekroczeniu progu 750 mln EUR – Raportowanie według krajów – „Country – By – Country Reporting” (sprawozdanie CIT-CBC) – zmiana obowiązuje już od 2016 r.
  h) polityka cen transferowych w ramach dokumentacji „Master File”,
  i) obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dla spółek osobowych,
  j) rozszerzenie treści (elementów) dokumentacji m.in. o załączniki do dokumentacji,
  k )możliwość żądania przez organ sporządzenia dokumentacji dla transakcji nieprzekraczającej limitów,
  l) obowiązek okresowego przeglądu dokumentacji,
  m) obowiązek składania oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego – odpowiedzialność za podanie nieprawdy i brak oświadczenia,
  n) obowiązek składania sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (po przekroczeniu progu 10 mln EUR) – sprawozdanie CIT – TP jako załącznik do zeznania podatkowego.

10:45 – 11:00 – przerwa kawowa
11:00 – 12:45 – Marcin Zarzycki

 1. Przegląd zmian w CIT i PIT obowiązujących od 2015 r. (m.in. opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych, cienka kapitalizacja, dywidendy rzeczowe, samochody służbowe na cele prywatne).
 2. Zmiany w CIT i PIT obowiązujące od 2016 r.:
  a) nowe zasady korygowania przychodów i kosztów podatkowych (moment dokonania korekty uzależniony od jej przyczyny),
  b) usunięcie regulacji dotyczącej zmniejszania kosztów podatkowych w związku z nieuregulowaniem należności w terminie,
  c) ograniczenia możliwości stosowania zwolnienia dla dywidend,
  d) ulga na działalność badawczo-rozwojową ,
  e) nieściągalne wierzytelności w CIT – zmiany po wejściu w życie nowej ustawy prawo restrukturyzacyjne.
 3. Zmiany w CIT i PIT planowane na 2017 r.:
  a)wprowadzenie definicji dochodów osiągniętych na terytorium RP,
  b)wprowadzenie klauzuli beneficial owner,
  c)15% podatek CIT dla małych przedsiębiorców oraz podatników rozpoczynających działalność,
  d)płatności bezgotówkowe w CIT od 1 stycznia 2017 r. a koszty podatkowe,
  e)nowe zasady opodatkowania aportów,
  f)wprowadzenie nowych zasad rozliczania tzw. wymiany udziałów.
 4. Klauzula obejścia prawa podatkowego – wpływ na rozliczenia w CIT i PIT.
 5. Planowana zmiana w zakresie wprowadzenia jednolitej daniny podatkowej (PIT, ZUS i NFZ).

12:45 – 13:30 – lunch
13:30 – 15:00 – Piotr Liss

1.Elementy działań marketingowych oraz świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników istotne z punktu widzenia podatków dochodowych.  – zagadnienia ogólne.

 1. CIT:
  a) możliwość zaliczenia wydatków poniesionych w celach marketingowych do kosztów uzyskania przychodów oraz możliwość zaliczenia do kosztów nieodliczonego podatku VAT,
  b) obowiązek rozpoznania przychodów podatkowych w podatku CIT w związku z otrzymaniem towarów i usług w ramach akcji marketingowych (przychody z tzw. świadczeń nieodpłatnych).
 2. PIT:
  a) obowiązek rozpoznania przychodów podatkowych w podatku PIT w  związku z otrzymaniem towarów i usług w ramach działań marketingowych (przychody z tzw. świadczeń nieodpłatnych a przychody ze stosunku pracy i z działalności wykonywanej osobiście),
  b) zakres zwolnienia w PIT związanego z otrzymywaniem świadczeń w ramach konkursów / sprzedaży premiowych / akcji promocyjnych/ wynikających z BHP,
  c) obowiązki płatnika – m.in. PIT – 8C / PIT – 8AR – konsekwencje związane z niewykonywaniem obowiązków płatnika.
 3. Dokumentacja i obowiązki informacyjne związane z marketingiem:
  a) dokumentacja konkursów / sprzedaży premiowych / akcji reklamowych i innych działań marketingowych – zakres wymaganych dokumentów,
  b) regulaminy akcji marketingowych oraz regulaminy konkursów i sprzedaży premiowych – zasady sporządzania,
  c) obowiązki informacyjno – rejestracyjne w przypadku szczególnych działań marketingowych np. loterii (obowiązki wynikające z innych ustaw np. Ustawa hazardowa, prawo celne).

15:00 – 15:15 – przerwa kawowa
15:15– 16:45 – Piotr Liss

 1. Szczególne rodzaje działań marketingowych– zasady opodatkowania (koszty i przychody w CIT, przychody w PIT, możliwość zastosowania zwolnień w PIT).
 2. Reklama i reprezentacja / imprezy, targi, konferencje:
  a) pojęcie reklamy i reprezentacji dla celów podatkowych,
  b) prezenty dla kontrahentów i pracowników,
  c) konsumpcja z kontrahentami / posiłki dla pracowników,
  d )imprezy dla kontrahentów oraz imprezy integracyjne dla pracowników,
  e) imprezy okolicznościowe i jubileuszowe,
  f) szkolenia i konferencje dla kontrahentów,
  g) szkolenia / narady / konferencje dla pracowników,
  h) wyjazdy krajowe i zagraniczne dla pracowników i kontrahentów,
  i) udział w targach / organizacja stanowisk wystawowych,
  j) wydatki na wystrój firmy.
 3. Sprzedaż premiowa:
  a) definicja sprzedaży premiowej / zasady prowadzenia sprzedaży premiowej,
  b) dokumentacja sprzedaży premiowej,
  c) usługa jako nagroda w sprzedaży premiowej,
  d) sprzedaż premiowa a sprzedaż promocyjna,
  e) sprzedaż premiowa – zakres zwolnienia z PIT.
 4. Konkursy dla kontrahentów:
  a) definicja konkursu – problemy interpretacyjne,
  b) organizator konkursu a fundator nagrody w konkursie (organizacja konkursów przez podmioty zewnętrzne),
  c) konkursy w środkach masowego przekazu (np. konkursy w internecie),
  d) konkursy dla kontrahentów a konkursy dla pracowników – zakres opodatkowania i zwolnienia w PIT,
  e) konkursy a programy motywacyjne – różnice w zakresie opodatkowania.
 5. Premie pieniężne i rabaty:
  a) pojęcie premii pieniężnych,
  b) premie lojalnościowe i premie jakościowe,
  c) premia pieniężna jako rabat / premia pieniężna jako usługa.
 6. Sponsoring:
  a) pojęcie sponsoringu w ujęciu prawnym i podatkowym,
  b) niezbędne elementy umowy sponsoringu,
  c) formy sponsoringu (rzeczowy, pieniężny, właściwy, niewłaściwy),
  d) sponsoring a darowizny.
 7. Inne świadczenia na rzecz kontrahentów:
  a) przekazywanie biletów do kina / teatru / wejściówek na basen,
  b) organizacja pikników i koncertów,
  c) zapewnianie noclegów i wyżywienia,
  d) wręczanie alkoholu i towarów luksusowych.

Więcej informacji: Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Autor: Tomasz Nordyński

Tomasz Nordyński, redaktor portalu ABC-Podatki.pl, dziennikarz i copywriter finansowy oraz podatkowy. W wolnych chwilach skupiam się na zagadnieniach finansowych oraz administracyjnych.

W odpowiedzi na “XIV Ogólnopolska Konferencja Podatkowa – już w Październiku”

Możliwość komentowania jest wyłączona.