Podatek od czynności cywilnoprawnych

Sporządzając umowę o sprzedaży, pożyczce, czy darowiźnie będziemy musieli zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Obowiązuje on zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Dowiedz się o nim więcej.

 

Podatek cywilnoprawny – PCC

Zasady obowiązujące przy podatku za czynności cywilnoprawne reguluje ustawa z 9 września 2000 roku. Na jej podstawie opodatkowaniu podlegają czynności wykonywane na w ramach następujących umów:

 • pożyczki
 • sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych
 • darowizny
 • dożywocia
 • ustanowienie hipoteki
 • zniesienie współwłasności lub dział spadku
 • odpłatnego użytkowania
 • depozytu nieprawidłowego
 • spółki
 • zmiany której ż wyżej wymienionych umów

Podatek od umowy cywilnoprawnej obowiązuje jeśli przedmiotem umów są rzeczy i czynności wykonywane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Kto płaci PCC?

Zazwyczaj zobowiązani do uiszczenia opłaty z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stajemy się w momencie dokonania takiej czynności. Obowiązek ten dotyczy:

 • Osób fizycznych
 • Osób prawnych (spółki, spółdzielnie)
 • Niemające osobowości prawnej organizacje (np. wspólnota mieszkaniowe).

 

Do uiszczenia opłaty podatkowej nie są jednak zobowiązane obie strony. To, komu przypadnie w udziale ten przymus zależy od rodzaju umowy. Wygląda to następująco:

 

 • Umowa pożyczki – pożyczkobiorca
 • Umowa sprzedaży – kupujący
 • Umowa o ustanowienie hipoteki – składający oświadczenie
 • Umowa spółki cywilnej – wspólnicy
 • Umowa zamiany – obie strony
 • Umowa dożywocia – nabywca własności
 • Umowa darowizny – obdarowany
 • Umowa depozytu nieprawidłowego – osoba przechowująca
 • Umowa o ustanowieniu odpłatnego użytkowania – użytkujący
 • Umowa o podziale spadku lub zniesienie własności – osoba nabywająca prawa lub rzeczy

 

Stawki PCC

Wysokość należności podatkowych z tytułu czynności cywilnoprawnych ustala się według określonych stawek. Stawki te wyglądają następująco:

 1. Przy umowie sprzedaży:
  • Nieruchomości lub rzeczy ruchomych – 2%
  • Innych praw majątkowych – 1%
 2. Przy pożyczkach – 2%
 3. Przy umowach o ustanowienie hipoteki:
 • Przy zabezpieczeniu istniejącej wierzytelności – 0,1% wysokości wierzytelności
 • Przy zabezpieczeniu wierzytelności nieustalonej – 19zł
 • W przypadku rzeczy ruchomych i nieruchomości – 2%
 • W przypadku innych praw majątkowych – 1%
 1. Przy umowie spółki – 0,5%
 2. Przy umowie darowizny, zmiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie własności:
 1. Przy umowie ustanowienia odpłatnego użytkowania – 1%
 2. Przy umowie depozytu nieprawidłowego – 2%

 

Każdy podatnik zobowiązany do uiszczenia opłat z tytułu czynności cywilnoprawnych powinien bez wzywania przez organy podatkowe uregulować te należności do 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego. Sytuacja ta nie dotyczy zawierania umów u notariusza w formie aktów notarialnych. W takim przypadku podatek za czynności cywilnoprawne jest pobierany od razu przez notariusza.