PIT-40

PIT-40, czyli zeznanie rozliczane przez płatnika, a nie pracownika

PIT-40 jest rocznym obliczeniem podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w danym roku podatkowym. Formularz jest przeznaczony dla płatnika, czyli pracodawcy, który rozlicza roczne zeznanie podatkowe za pracownika.

Kto może złożyć PIT-40?

Zeznanie podatkowe składają:

– zakłady pracy,

– jednostki organizacyjne uczelni, zakłady pracy, które dokonują wypłaty stypendiów,

– osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które wypłacają wypłaty renty i emerytury,

– rolnicze spółdzielnie produkcyjne,

– areszty śledcze i zakłady karne.

Termin i miejsce złożenia PIT-40

Płatnik podatku dochodowego ma obowiązek przesłać wypełniony formularz PIT-40 do podatnika i właściwego dla podatnika urzędu skarbowego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Jak uzupełnić formularz PIT-40?

Płatnik musi wpisać identyfikator podatkowy NIP, sprecyzować rok podatkowy, podać miejsce i cel składania formularza, wpisać swoje dane identyfikacyjne oraz dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika, poinformować czy dołączył załącznik PIT-R, podać informacje o kosztach uzyskania przychodów, uzupełnić wysokość dochodów podatnika i wysokość pobranych zaliczek, sprecyzować odliczenia od dochodu, wpisać obliczenie należnego podatku i podpisać formularz.

Formularz PIT-40 w wersji PDF do pobrania (wersja 2018/2019):
PIT-40 – Wzór