PIT-16a

Jedną z możliwych form opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej jest karta podatkowa. Jest to ryczałtowa metoda rozliczania się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatnicy nazywani kartowiczami, rozliczają się wówczas z wykorzystaniem druku PIT-16A. Na czym polega karta podatkowa?

Zasady opodatkowania kartą podatkową

Opodatkowanie za pośrednictwem karty podatkowej polega na tym, że podatnik odprowadza do Urzędu Skarbowego podatek w stałej wysokości, ustalonej przez naczelnika Urzędu Skarbowego dla danego rodzaju pozarolniczej działalności gospodarczej. Podatku nie opłaca się względem podstawy opodatkowania – dochodu lub przychodu osiąganego w toku funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nie ma znaczenia, czy podatnik zarabia na swojej działalności gospodarczej czy też nie. Zawsze, co miesiąc lub co kwartał, musi odprowadzić do Urzędu Skarbowego założony podatek. Karta podatkowa jest ryczałtową formą wywiązywania się z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego od pozarolniczej działalności gospodarczej do Urzędu Skarbowego. Stała kwota podatku dochodowego dla kartowiczów ustalana jest co roku przez naczelnika Urzędu Skarbowego dla konkretnego rodzaju działalności gospodarczej, biorąc dodatkowo pod uwagę liczbę mieszkańców miasta, w którym prowadzona jest owa działalność.
Negatywną konsekwencją wyboru karty podatkowej jest to, że kartowicze nie mogą rozliczać się na swojej deklaracji rocznej PIT-16A na preferencyjnych zasadach: łącznie ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, na preferencyjnych zasadach.

Kiedy wybór karty podatkowej jest opłacalny?

Karta podatkowa jest opłacalną metodą opodatkowania, jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność w małej miejscowości oraz ponosi z jej tytułu niewielkie koszty, a jednocześnie osiągać może pokaźne dochody. Karta likwiduje konieczność ewidencjonowania przychodów i kosztów ich uzyskania na gruncie działalności gospodarczej.

Kto może być kartowiczem?

Nie w każdym przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej będzie istniała możliwość rozliczania się z fiskusem na podstawie karty podatkowej. Można wybrać kartę podatkową jako metodę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przy rejestrowaniu działalności gospodarczej w CEIDG, albo wybrać taką formę opodatkowania za pośrednictwem druku PIT-16 do 20 stycznia danego roku podatkowego, w którym karta podatkowa ma być przez niego stosowana. Po dokonaniu takiego zgłoszenia, organ podatkowy w drodze decyzji administracyjnej ustala wysokość podatku kartowicza oraz termin jego zapłaty w danym roku podatkowym.

Nie ma możliwości skorzystania z karty podatkowej przez przedsiębiorców, którzy korzystają w swojej działalności z usług:

  • osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę,
    innych przedsiębiorców i zakładów, za wyjątkiem zleceń usług typowo specjalistycznych.
  • Kartowicz nie może prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej, ani jego współmałżonek nie może prowadzić działalności w takim samym zakresie.

Rozliczenie roczne PIT-16 A jest właściwe dla kartowiczów i powinno ono trafić do Urzędu Skarbowego właściwego względem miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej przez podatnika w terminie do końca stycznia danego roku podatkowego.