Kategorie
Firma Poradnik

Jak wypełnić CEIDG?

Warunkiem koniecznym do założenia własnej firmy jest uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zobacz jak prawidłowo wypełnić formularz CEIDG.

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

  • wnioskiem o uzyskanie, zmianę albo skreślenie wpisu w rejestrze REGON,
  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP),
  • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Wniosek CEIDG-1 składa się z 31 rubryk. Pola obowiązkowe są w nim oznaczone symbolem (*).

Pole 1. Rodzaj wniosku

Pola 1 i 2 w CEIDG
Pola 1 i 2 w CEIDG

W tym miejscu przedsiębiorca określa cel składania wniosku. Informuje czy chce zarejestrować nową działalność, zaktualizować wpis, zawiesić, wznowić lub wykreślić z CEIDG. W każdej z tych sytuacji zmieni się sposób wypełniania wniosku.  Artykuł traktuje o wpisie do ewidencji.

Pole 3. Dane wnioskodawcy

formularz-ceidg-2
Dane dotyczące wnioskodawcy na formularzu CEIDG

W tym miejscu należy wpisać wszystkie najważniejsze dane identyfikacyjne wnioskodawcy, takie jak płeć, rodzaj dokumentu tożsamości, seria i numer dokumetu, PESEL, NIP, REGON( jeśli ich nie posiada, zaznacza w odpowiedniej rubryce), imiona, nazwisko, imiona ojca i matki, miejsce i datę urodzenia, obywatelstwo.

Pole 4. Adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy

Wniosek CEIDG - Dane wnioskodawcy
Wniosek CEIDG – Adres wnioskodawcy

Przedsiębiorca podaje dokładny adres zamieszkania. Jeśli mieszka w miejscu nietypowym, na przykład, że ma utrudniony dojazd do miejsca zamieszkania.

Pole 5. Adres miejsca zameldowania wnioskodawcy

wypelnianie-ceidg-4

Tę rubrykę należy wypełnić, jeśli adres jest inny niż rubryce 04. Brak wpisu oznacza, że adresem zameldowania jest adres wskazany powyżej.

Pole 6. Firma przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy

Pola 6-9 we wniosku CEIDG
Pola 6-9 we wniosku CEIDG

Przedsiębiorca wpisuje nazwę swojej działalności gospodarczej. Firmą osoby fizycznej jest imię i nazwisko. Kodeks Cywilny reguluje, że można do niej dodać inne elementy na przykład pseudonim. W kolejnych częściach wpisuje przewidywaną liczbę pracujących i zatrudnionych osób oraz rodzaj działalności gospodarczej. Do wypełnienia pola 06.3 należy wykorzystać Polską Klasyfikację Działalności. Wnioskodawca może wpisać dowolną liczbę kodów, ponieważ nie są przewidziane górne limity.

Pole 7. Nazwa skrócona

Chodzi tu o nazwę stosowaną przez CEIDG do ewidencji firm ( maksymalnie 31 znaków). W przypadku jej braku należy wpisać imię i nazwisko przedsiębiorcy.

Pole 8. Data rozpoczęcia działalności

Przedsiębiorca wpisuje faktyczną datę rozpoczęcia działalności gospodarczej. Nie może być ona inna niż dzień złożenia wniosku CEIDG-1.

Pole 9. Dane do kontaktu

Wpisanie danych kontaktowych jest dobrowolne.

Pole 10. Główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej

Rybryka 10. w formularzu CEIDG
Rybryka 10. w formularzu CEIDG

W tym miejscu należy wskazać miejsce wykonywania działalności. Brak wpisania miejsca, oznacza, że adresem tym jest adres zamieszkania.

Pole 11. Dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej

Pole 11. Wypełnianie CEIDG
Pole 11. Wypełnianie CEIDG

Jeśli przedsiębiorca prowadzi zamierza prowadzić działalność w kilku miejscach, powinien podać miejsca i numer REGON (jeśli placówka prowadzi już działalność). Pozostałe pola należy wypełnić analogicznie.

Pole 12. Data powstania obowiązku opłacania składek ZUS

Pola 11 i 12
Pola 12 i 13 (Pole 13 tylko dla rolników).

Wpisuje się tutaj datę rozpoczęcia działalności.

Pole 13. Dane dla potrzeb KRUS

Ta rubryka dotyczy jedynie rolników, którzy zamierzają podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej lub już podlegają temu ubezpieczeniu przy równoczesnym prowadzeniu takiej działalności.

Rubryki 14,15,16 Informacja o zawieszeniu, wznowienia, zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej

Pola: 14, 15, 16
Pola: 14, 15, 16

Dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, którzy nie wnioskują o wpis do ewidencji.

Pole 17. Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych

Pola od 16 do 22 w druku CEIDG
Pola od 16 do 22 w druku CEIDG

W przypadku zmiany naczelnika urzędu skarbowego należy podać informację o naczelniku poprzednio właściwym.

Pola 18 i 19. Wybór formy opodatkowania podatkiem PIT

Przedsiębiorca może wybrać jedną z czterech form opodatkowania – zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt lub kartę podatkową. W tym miejscu musi także określić czy zaliczki na podatek będzie płacił kwartalnie czy miesięcznie.

Pole 20. Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej

W tym miejscu należy wskazać czy i w jakiej formie będzie prowadzona dokumentacja. Wybór wynika z przyjętej formy opodatkowania.

Pola 21 i 22. Dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową wnioskodawcy

Jeśli przedsiębiorca zleci prowadzenie dokumentacji innej jednostce, musi podać jej nazwę i adres.

Pola 23, 24 i 25. Szczególne formy prowadzenia działalności gospodarczej

ceidg-pola-23-25

Rubrykę muszą wypełnić przedsiębiorcy prowadzący firmę posiadającą status zakładu pracy chronionej lub przedsiębiorstwa drobnej wytwórczości, a także właściciele spółek cywilnych.

Pole 26. Spółki cywilne

pole-26-ceidg

W tym miejscu należy podać numery NIP i REGON wszystkich spółek cywilnych, w których wspólnikiem jest przedsiębiorca.

Pole 27. Małżeńska wspólność majątkowa

pole-27-ceidg

Wnioskodawca wskazuje czy wiąże go z małżonkiem wspólność majątkowa.

Pole 28. Rachunki bankowe

pole-28-ceidg

Przedsiębiorca nieobowiązkowo wpisuje rachunki bankowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pole 29. Informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych

pole-29-ceidg

Wypełniają Ci przedsiębiorcy, którym nadano numery identyfikacyjne za granicą.

Pole 30. Udzieliłem pełnomocnictwa do prowadzenia moich spraw

pole-30-ceidg

Jeśli przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa na mocy odrębnych przepisów powinien go wskazać w tej rubryce. Podaje jego dane i zakres pełnomocnictwa.

Pole 31. Dołączam następujące dokumenty

pole-31-ceidg

Jeśli przedsiębiorca dołącza do wniosku jakieś załączniki na przykład RB, MW musi je wskazać i podać ich liczbę.

 

Pełną wersję formularza CEIDG w wersji PDF pobierzecie tutaj.

Wniosek CEIDG Online wypełnicie tutaj.

Przeszliśmy już przez wszystkie pola formularza CEIDG. Życzymy powodzenia w wypełnianiu formularza CEIDG przyszłym właścicielom i samych sukcesów w biznesie.

Autor: Tomasz Nordyński

Tomasz Nordyński, redaktor portalu ABC-Podatki.pl, dziennikarz i copywriter finansowy oraz podatkowy. W wolnych chwilach skupiam się na zagadnieniach finansowych oraz administracyjnych.

2 odpowiedzi na “Jak wypełnić CEIDG?”

Teraz CEIDG wypełnia się z przyjemnością, szczególnie internetowo z ePUAP. Podobnie jak wszystkie zmiany, aktualizacje. Na prawdę in plus wszystko w kwestii zakładania firmy!

Możliwość komentowania jest wyłączona.