CIT-ST

Informację CIT-ST muszą złożyć podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, jeśli siedziba podmiotu i zakład pracy pracownika zlokalizowany jest na obszarze różnych gmin. Zobacz, do kiedy i kto musi złożyć tę deklarację?

CIT-ST jest informacją podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.  Jeśli podatnik posiada zakłady pracy na terenie jednej gminy, nie musi wypełniać tego formularza.

Termin składania CIT-ST

Formularz należy złożyć w terminie wpłaty zaliczki na podatek za pierwszy miesiąc roku podatkowego w właściwym urzędzie skarbowym. Oprócz tego CIT-ST składa się także w ciągu roku, w terminie wpłaty zaliczek, jeśli zmiana stanu zatrudnienia w trakcie roku podatkowego wpływa na procentowy udział liczby pracujących w zakładach pracy w danej gminie w liczbie pracujących ogółem.

Jak uzupełnić CIT-ST?

Podatnik wypełniając formularz musi wskazać cel, sposób i miejsce składania informacji, dane identyfikacyjne i adres siedziby podatnika, podać informacje o liczbie zatrudnionych w zakładach oraz wskazać osobę odpowiedzialną za sporządzanie informacji.