CIT-9R

CIT-9R jest deklaracją o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców.

Termin składania CIT-9R

Deklarację CIT-9R należy złożyć do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, czyli do 1 lutego 2015 roku.

Jakie dane należy uzupełnić w formularzu CIT-9R?

Wypełniając deklarację CIT-9R podatnik musi podać miejsce i cel składania deklaracji, dane identyfikacyjne i adres siedziby podatnika, informacje dotyczące zobowiązania podatkowego z tytułu uzyskanych przychodów za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim (suma przychodów oraz podatku w roku podatkowym i w poszczególnych miesiącach), informacje uzupełniające dotyczące liczby miesięcy składających się na rok podatkowy podatnika, nazwę i adres właściwej miejscowo morskiej agencji, informacje o osobach odpowiedzialnych za podanie wymaganych danych i obliczenie podatku.