CIT-8

CIT-8 jest zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Kto składa CIT-8?

Deklarację CIT-8 składają podatnicy tacy jak:

– osoby prawne i spółki kapitałowe,

– jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Wyjątkiem są spółki niemające osobowości prawnej,

– spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie i są traktowane w tamtym kraju jako osoby prawne i tam podlegają  opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

Termin składania CIT-8

Podatnicy mają obowiązek złożenia zeznania podatkowego CIT-8 do trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, czyli do 31 marca 2015 roku. Formularz należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym.

Co należy wpisać w formularzu CIT-8?

Podatnik musi podać w deklaracji miejsce i cel składania zeznania, dane identyfikacyjne i adres siedziby podatnika, informacje o dołączonych do formularza załącznikach, informacje do ustalenia dochodu lub straty, informacje do ustalenia podstawy opodatkowania lub straty, informacje o podatku, kwoty należnych zaliczek miesięcznych, kwoty należnych zaliczek kwartalnych, różnicę pomiędzy podatkiem należnym a należnymi zaliczkami, kwotę do zapłaty lub nadpłatę, inne zobowiązania podatkowe, wskazać osoby odpowiedzialne za obliczenie podatku.