CIT-7

Formularz CIT-7 to informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Deklaracja nie jest informacją zbiorczą, dlatego do każdej wypłaty należy złożyć oddzielną informację.

Kto składa CIT-7?

Deklarację składają płatnicy, a nie podatnicy. Informacji nie przekazuje się do organu podatkowego. Płatnicy składają deklarację za podatników korzystających ze zwolnienia z opodatkowania dywidend a także innych udziałów w zysku.

Termin składania CIT-7

Deklarację CIT-7 składa się w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po tym, w którym pobrano podatek.

Co należy podać w formularzu CIT-7?

W deklaracji należy podać dane identyfikacyjne i adres siedziby płatnika, dane identyfikacyjne i adres siedziby podatnika, informację o wysokości pobranego  podatku dochodowego. Wypełniony formularz należy podpisać i podać datę sporządzenia informacji.