CIT-6R

CIT- 6R jest deklaracją informującą o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto wypełnia CIT-6R?

Deklarację CIT-6R muszą złożyć osoby prawne, które są obowiązane podatkiem dochodowym CIT, czyli zryczałtowanym 19-procentowym podatkiem od dochodów z dywidend oraz innym przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski. Podatnicy powinni złożyć deklarację CIT-6R do 31 stycznia we właściwym urzędzie skarbowym.

Dane niezbędne do wypełnienia formularza

W formularzu należy uzupełnić miejsce i cel składania deklaracji, dane identyfikacyjne  i adres siedziby płatnika, dane identyfikacyjne i adres siedziby podatnika, dochody i pobrany podatek w roku podatkowym, dochód i pobrany podatek w poszczególnych miesiącach, liczbę miesięcy składających się na rok podatkowy płatnika, a także oświadczenie i dane personalne osób odpowiedzialnych za podanie wymaganych danych oraz obliczenie i pobieranie podatku.