CIT-11R

Po złożeniu oświadczenia o przeznaczeniu dochodów na określone cele albo w przypadku osiągania innych przychodów z tytułu udziału w zysku, należy wypełnić CIT-11R. Zobacz, do kiedy należy złożyć ten formularz.

CIT-11R jest deklaracją wysokości podatku dochodowego od dochodów od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR.

Termin złożenia CIT-11R

Deklarację CIT-11R należy złożyć do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. Deklaracja ta związana jest z utratą prawa do zwolnienia z podatku, dlatego należy ją złożyć do końca miesiąca roku kolejnego po roku, w którym ta utrata wystąpiła.

Co należy wpisać w deklaracji CIT-11R?

Podatnik wypełniając formularz musi podać miejsce i cel składania deklaracji, dane identyfikacyjne i adres podatnika, wskazać kwotę dochodu wydatkowania na inne cele niż cele statutowe i datę dokonania wydatku, wpisać stawkę podatku i jego wartość, a także dane personalnych osób odpowiedzialnych za podanie wymaganych danych oraz obliczenie podatku.