Podatek gruntowy

Osoby będące szczęśliwymi posiadaczami rozmaitych gruntów zobowiązane są do opłacania podatku gruntowego. Kiedy trzeba go płacić, jaka jest jego wysokość oraz kiedy można liczyć na zwolnienie z tej formy podatku – odpowiedzi poniżej.

Jakie grunty zwolnione są z podatku gruntowego?

Podatku gruntowego nie opłacimy wtedy, kiedy grunt:

  • leży pod wodami płynącymi i kanałami żeglownymi;
  • jest pasem drogowym bądź drogą;
  • został zaklasyfikowany jako użytek rolny, grunt zadrzewiony i zakrzewiony na użytkach rolnych lub las. W takiej sytuacji w grę wchodzi bowiem podatek rolny bądź leśny (stosownie do rodzaju gruntu);
  • jest nieużytkiem bądź użytkiem ekologicznym.

Jaka jest wysokość podatku gruntowego?

Jest ona stała i niezależna od tego, jaki dochód przynosi nam dany grunt. Wysokość podatku gruntowego ustalana jest przez władze gminy, na terenie której grunty się znajdują. Kwota nałożona na danego właściciela to wynik mnożenia stawki oraz powierzchni gruntu. Grunty, które przeznaczone są pod budynki mieszkalne są opodatkowane niższą stawką, natomiast te, które przeznaczone są pod prowadzenie działalności gospodarczej – wyższą. Trzeba natomiast pamiętać, że na wysokość podatku nie wpływa klasa gruntu.

Kto ma obowiązek płacić podatek gruntowy?

Obowiązek opłacania podatku gruntowego spoczywa na właścicielach i użytkownikach wieczystych gruntów. Obowiązek uiszczania podatku tego rodzaju mają także posiadacze obiektów, które są własnością gminy bądź skarbu państwa.

Do kiedy musimy opłacić podatek?

Podatek gruntowy rozkładany jest w ciągu roku na cztery raty. Pierwszą należy wpłacić do końca marca, ostatnią zaś do końca listopada. Oczywiście możliwe jest opłacenie od razu całości podatku, ale nie wpływa to w żaden sposób na jego zmniejszenie. Za spóźnienie w płatności naliczane są oczywiście karne odsetki, których wysokość regulują odpowiednie przepisy ordynacji podatkowej. Na początku każdego roku do rąk właścicieli nieruchomości trafić musi nakaz podatkowy określający wysokość zobowiązania.